8 maart 1993

Waarde A.J. Spier,

Recentelijk trof ik op mijn bureau uw gefaxte reactie op mijn 'bericht aan Rolde', dd. 11 januari j.l. weer aan. U beklaagt zich daarin over "laster" mbt de heer Evenhuis. Tot mijn spijt ben ik nalatig geweest in de beantwoording van uw bemoedigend schrijven. Ik wil deze omissie in het volgende alsnog puntsgewijs corrigeren.

a Hartelijk dank voor het in ruimer kring verspreiden - tot op gemeentelijke en justitiële niveaus - van mijn kattebelletje. Het zal daar ongemeen hard zijn aangekomen, want zoiets zal men uit de plaatselijke koerier inderdaad niet licht vernemen.

b Met betrekking tot wat u "laster" noemt heb ik gespannen gewacht op een aanklacht van die strekking, aangespannen door de heer Evenhuis, tegen de krant in kwestie: het NRC. Helaas heeft de heer Evenhuis zich beperkt tot een ingezonden brief waarin hij alle beschuldigingen ontkende. U zult, evenals ik, als leek daaruit de conclusie hebben getrokken dat de heer Evenhuis zichzelve kennelijk niet in staat acht om een beschuldiging van "laster", in de rechtszaal overtuigend te kunnen bestrijden.

c Bij het lezen van uw fax bekroop mij gevankelijk de indruk dat de inhoud ervan u niet verblijdde. Ik vroeg mij af, wat daarvan de diepere oorzaak zou kunnen zijn en heb daarbij de volgende 2 mogelijkheden overwogen:

- u verkeert zakelijk of privé in kringen rond de heer Evenhuis, in welk geval ik u mijn hoogachting moet onthouden, of

- u wilt nu eenmaal niet aan de wrange vruchten des levens worden herinnerd, in welk geval ik u verder een aangenaam verblijf in struisvogelland toewens.

d Mocht u er nog zijn, dan zou ik u nog om raad willen vragen. Ik ben onlangs op de hoogte gesteld van een gezin, waarin de man en de vrouw beide WAO-fraude plegen. Men is afgekeurd, maar werkt wel. Vindt u dat ik de betreffende instanties van deze zaak op de hoogte moet stellen, of kan ik beter mijzelve ook gaan bekwamen in methoden om de zaak te flessen. Weet u tussen haakjes - en uiteraard volledig onder ons gezegd en gezwegen - iemand die mij daarin geschikt kan adviseren ?

Ik moet u nu verlaten. De koffie dampt en aanstonds begint op de televisie een Teleac-cursus voor zakenlieden die te veel inkomstenbelasting betalen. Ik hoop daarvan nog veel wijzer te worden. Met vriendelijke doch gepaste groet,

M.Schulte